o Kościele

Katolicki Kościół Narodowy

tarcza (1)

Katolicki Kościół Narodowy

Katolicki Kościół Narodowy ( ang. National Catholic Church, NCC) – Kościół katolicki i narodowy działający na terenie Polski, Niemiec, Chorwacji,Włoch, którego poza granicami Polski znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii. Kościół w swojej doktrynie jest najbliższy Kościołowi Rzymsko-  katolickiemu.Organem prasowym Kościoła pozostaje kwartalnik „Wspólnota Wiary” .W Kościele działają jednostki organizacyjne Kościoła takie jak : Towarzystwo Społeczne Civitas Polonia, Katolicko-Narodowy Instytut Charytatywny Misericordia, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Zakon.

Historia Powstanie


(okres Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce lata 2012-2014 )

23 września 2012 roku na Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się w Kamiennej Górze(Polska) grupa duchownych pod przewodnictwem księdza Adama Rośka złożyła wyznanie wiary konstantynopolitańsko – nicejskie oraz deklarację o utworzeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce, zwanego dalej Kościołem. Na czele Kościoła stanął jako biskup Sylwester Bigaj , biskup diecezji kanadyjskiej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i w Kanadzie a jako Senior Kościoła w Polsce ksiądz Adam Rosiek . Ideą zakładanej wspólnoty pozostawało kontynuowanie wartości moralnych i doktrynalnych określonych w Konstytucji Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie , którego inicjatorem był biskup Franciszek Hodur. Kościół przyjął swoją konstytucję zwaną statutem Kościoła w Polsce. Jednak w wyniku konfliktu powstałego pomiędzy biskupem diecezji kanadyjskiej Sylwestrem Bigajem a Pierwszym Biskupem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie Anthonym Mikowskim Kościół amerykański wycofał swoje poparcie dla idei tworzenia struktury Senioratu w Polsce. W tych okolicznościach biskup Sylwester Bigaj postanowił dalej otoczyć pasterską opieka tworzącą się strukturę misyjną Kościoła w Polsce co przypłacił wydaleniem go z szeregów biskupów Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie. 18 października 2013 roku na Zebraniu Generalnym , które przekształciło się w Synod Kościoła, w Missisagua – Toronto (Kanada) postanowiono ogłosić autokefalię diecezji kanadyjskiej . Kościół kanadyjski , którego częścią była tworząca się struktura misyjna w Polsce przyjął samodzielną nazwę – Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie. Biskupem Kościoła kanadyjskiego pozostał nadal biskup Sylwester Bigaj. W trakcie obrad Synodu wybrano dwóch biskupów pomocniczych. Biskupa elekta Jerzego Urbańskiego dla Kościoła w Kanadzie ( biskup nie przyjął sakry biskupiej do dnia dzisiejszego) oraz biskupa elekta Adama Rośka dla tworzącego się w Polsce Kościoła( sakra biskupia w dniu 31 stycznia 2015r.) . Obaj wybrani biskupi otrzymali stuprocentowe poparcie uprawnionych do wyborów członków Synodu . W okresie do uzyskania decyzji o rejestracji działania Kościoła ograniczały się wyłącznie do sfery duszpasterstwa domowego. Kościół nie posiadał własnych świątyń ani kaplic.W dniu 26 czerwca 2014 roku decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji, Kościół w Polsce został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 179 pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce.

Zmiana nazwy na Katolicki Kościół Narodowy lata od 2014 …

W dniu 16 sierpnia 2014 roku Zgromadzenie ( Synod) Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce, które zebrało się w Szczecinie podjęło kilka ważnych z punktu widzenia historii Kościoła jak również dla dalszych losów tworzonej misji Kościoła uchwał. Uchwałą Zgromadzenia Kościoła została zmieniona nazwa Kościoła , który od tego czasu posługuje się nazwą „Katolicki Kościół Narodowy w Polsce” . W zmianach przygotowano również nowy układ strukturalny tworzącej się misji Kościoła , którego efektem w miarę rozwoju struktur Parafialnych w Polsce ma być powstanie czterech prowincji – diecezji( wrocławskiej, warszawskiej, krakowskiej i szczecińskiej ) w Polsce . Kolejną ważną uchwalą Zgromadzenia była uchwała potwierdzająca przez Kościół w Polsce wybór na biskupa księdza Adama Rośka oraz wskazanie sposobu konsekracji . Dotychczasowy biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła Seniorat Misyjny w Polsce Sylwester Bigaj w poczuciu wypełnienia swojej misji polegającej na zasianiu Słowa Bożego na ziemi ojczystej wycofał się z dalszej aktywnej działalności Kościoła w Polsce , wyciszając również, z powodów zdrowotnych, swoją aktywność w Kanadzie. W powstałych okolicznościach Rada Katolickiego Kościoła Narodowego podjęła rozporządzenie na mocy którego wyrażono zgodę na konsekrację biskupa Adama Rośka przez jednego biskupa . Jedynym warunkiem było by był to biskup katolicki lub starokatolicki odznaczający się dużą pobożnością oraz posiadający niewątpliwą sukcesję apostolską . W dniu 31 stycznia 2015 roku w obecności kilkudziesięciu osób w tym duchowieństwa biskup Adam Rosiek przyjął sakrę biskupią z rąk Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Sawickiego. Uroczystość odbyła się w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Miliczu( Polska) . Biskup Stanisław Sawicki został następnie inkardynowany do Katolickiego Kościoła Narodowego w Wielki Czwartek w kwietniu 2015 roku .
Dekretem biskupa Adama Rośka będącego Pierwszym Biskupem  Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce zostało powołane do życia:

1. Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, które zainaugurowało pierwszy rok pracy w dniu 26 września 2015 r. przyjmując na pierwszy rok studiów (w roku akademickim 2015/2016) – 4 alumnów .

2. Katolicko Narodowy Instytut Charytatywny Misericordia zajmujący się aktywną pomocą rodzinom i osobom potrzebującym w Polsce

3. Chrześcijańskie Towarzystwo Społeczne Civitas Polonia

4. Zakon

5. Wydział Misji zagranicznych dla misji Kościoła w Niemczech oraz Chorwacji

6. Pierwsze Parafie w Polsce .a. Parafia w Polsce i za granicą.

Nauka i organizacja Katolickiego Kościoła Narodowego

Nauka Katolickiego Kościoła Narodowego, zwanego dalej Kościołem, nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła tradycji zachodniej.

W sprawowaniu świętych czynności posługuje się kalendarzem liturgicznym zbieżnym z Kościołem Rzymsko katolickim.

Podobnie jak Kościół Rzymsko katolicki  Kościół oddaje Bogu w Trójcy Jedynemu.

Kościół wyznaje wiarę i oddaje cześć aniołom, świętym apostołom, męczennikom Kościoła Powszechnego, świętym Kościoła powszechnego.

Szczególne miejsce wśród świętych zajmuje Matka Najświętsza – Niepokalanie poczęta Maryja, Matka Syna Bożego .

Kościół przyjmuje wszystkie dogmaty dotyczące Trójcy Świętej, mariologiczne oraz eklezjologiczne z wyłączeniem dogmatu o nieomylności papieża.

Kościół uznaje papieża jako następcę Apostoła Piotra oddając Mu należną cześć i uznając Jego szczególną pozycję pośród wybranych przez Pana apostołów.

Kościół przyjmuje naukę o sakramentach świętych  zgodnie z nauką i tradycją zachodniego Kościoła Powszechnego.

Eucharystia Święta sprawowana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej i stanowi centrum życia i pobożności członków Kościoła .

W Kościele są sprawowane dwie formy sakramentu pokuty – spowiedzi świętej: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą Świętą w części zwanej spowiedzią powszechną ). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18 oraz jest ona polecana wszystkim wiernym by przynajmniej jeden raz w roku odbyli spowiedź indywidualną .

Kościół jest samodzielny (autokefaliczny) i niezależny organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej władzy kościelnej i świeckiej.
Godłem Kościoła jest otwarta księga Ewangelii, wsparta o krzyż i palmę, na tle promieniującej tarczy słonecznej z napisem „Prawda Praca Miłość”. Kolor Golda – tło purpurowe , napis i symbole w kolorze bieli . Hymnem Kościoła jest Rota

Duchowni

Obecnie Kościół liczy 14 Księży w 7 Parafiach w Polsce oraz  na Misji w Niemczech, Chorwacji . Duchownym Kościoła może być wyłącznie mężczyzna , który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne oraz uzyskał święcenia diakonatu lub prezbiteratu udzielone przez Pierwszego Biskupa Kościoła lub innego biskupa katolickiego  . Biskupem w Kościele jest kapłan wskazany przez Synod Kościoła i wybrany przez Pierwszego Biskupa Kościoła , konsekrowany przez przynajmniej jednego biskupa katolickiego lub starokatolickiego posiadającego niewątpliwą sukcesję apostolską . Księży nie obowiązuje celibat. Strojem kapłańskim pozostaje czarna sutanna lub tzw. krótki stój duchowny. Stroje liturgiczne zgodne są z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego.

Biskupi Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce

* 2012-2014 – bp Sylwester Bigaj (ur. 1959 ) Biskup Kościoła w Kanadzie
* od 2015 – bp Adam Rosiek ( ur. 1959 ) Senior Kościoła w Polsce
*  od 2015 – 2016 – bp Stanisław Sawicki ( ur. 1962) Biskup Pomocniczy w Kościele

*  od 2017  –  bp Andrzej Lipiński (ur. 1948 r. ) Biskup Pomocniczy w Kościele

Według stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku do Kościoła w Polsce i w Europie przynależy łącznie 2073 osób . Kościół prowadzi aktywną formę działalności duszpasterstwa internetowego. W roku 2013 w mszach transmitowanych wzięło udział 43 tys. , w 2014 94 tys., w 2015 225 tys. osób, w 2016  295 tys osób, w 2017 345 tys osób, w 2018 527 tys. osób.